Ivy & Trailing PlantsUV

6 product(s) found
1

I & T Ivy Bush Green PI 40cm UV.

Item No.TL2518
Ivy
Green
UV
40
36
216
2

I & T Ivy Bush Plastic Green 66cm UV.

Item No.TL1548
Ivy
Green
UV
66
12
144
3

I & T Ivy Bush Plastic Green PI 80cm UV.

Item No.TL1549
Ivy
Green
UV
80
6
48
4

I & T Ivy Bush Vari PI 40cm UV.

Item No.TL2519
Ivy
Green
UV
36
216
5

I & T Ivy Garland Plastic Green PI UV 180cm.

Item No.TL2500
Ivy
Green
Garland
UV
180
12
144
6

I & T Money Trail Green/Red 100cm UV.

Item No.TL1628
Money Plant
Green
UV
100
12
96